Reklamační řád

Ačkoli jsou výrobky do našeho portfolia vybírány s velkým důrazem na kvalitu, někdy se může stát, že se něco pokazí. V případě, že se na zakoupeném výrobku vyskytne zjevná či skrytá vada, přineste nám jej bez odkladu spolu s prodejním dokladem zpět na kteroukoli pokladnu, kde bude okamžitě zahájeno reklamační řízení. Věříme, že při dobré vůli obou stran nalezneme společné řešení.

Reklamační řád je na požádání k nahlédnutí na každé pokladně obchodního domu DESIRRED.

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

MESTRA HOUSE, s.r.o., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 Nové Město

IČ: 27103030


Článek I. 

Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 3. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.
 4. Tento reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a ze zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění platném ke dni 1. 1. 2014.
 5. Prodávající neodpovídá za vady prodaného zboží (věci) v těchto případech:
 1. Je-li vada na věci již v době jejího převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 2. Jde-li o zboží použité a vada na věci odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;
 3. Vznikla-li vada na věci opotřebením způsobeným jejím obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti věci, …);
 4. Je-li vada na věci způsobena kupujícím, zejména vznikla-li nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;
 5. Vznikla-li vada na věci v důsledku vnější události (vis major) mimo vliv prodávajícího.

Článek II.

Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, zejména v jeho provozovně v obchodním domě DESIRRED a dále i v kterékoliv jeho provozovně, byla-li jako jeho provozovna řádně zřízena, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání, budou-li se jednotlivé adresy v budoucnosti lišit.
 1. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu obchodního domu DESIRRED.
 2. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu prodávajícím určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu případně vydal, na účtence či v záručním listě, je-li taková určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
 1. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě věci, a to buď:
 1. předložením prodejního dokladu;
 2. předložením potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění;
 3. předložením záručního listu;
 4. popř. jiným věrohodným způsobem.  
 1. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla věci vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 2. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek III.

Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U případného použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců; takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
 2. Po uplynutí výše uvedené lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost věci, nad rámec jeho zákonných povinností.
 3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží, resp. věci je vada.
 4. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození věci, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví nebo věděl.
 5. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, běh záruční lhůty se přerušuje a záruční lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění tak neběží po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující nemůže věc užívat.
 6. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Běh lhůty skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného původního zboží.
 7. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti věci, její údržbu, správnost a intenzitu užívání nebo případně dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek IV.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o vyřízení reklamace.
 3. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 5. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží

Článek V.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 Občanského zákoníku, tedy zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li takové ujednání, potom má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či/a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky.
 2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.
 3. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při jeho převzetí.

Článek VI.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5.
 2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
 4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Článek VII.

Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím mohou se obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR): V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát, oddělení ADR Štěpánská 15   120 00   Praha 2. Email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

Článek VIII.

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

V Praze dne 1. 7. 2017


 Jak postupovat při reklamaci zboží

Reklamační řízení musí být zahájeno bez zbytečného odkladu po zjištění závady, nejpozději však do 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy. K zahájení reklamačního řízení je nutno předložit originál nákupního dokladu (paragon), popř. záruční list a přesně uvést vadu zboží. Reklamující je povinen uvést na reklamační list své jméno, plnou korespondenční adresu, tel. číslo, popř. e-mailovou adresu.

 Vrácení zboží

Nevhodně zvolená velikost, druh či účel zakoupeného zboží nejsou důvodem k zahájení reklamačního řízení. V tomto případě nabízíme pouze možnost výměny zakoupeného zboží, a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle dále uvedených podmínek.

Možnost výměny zakoupeného zboží se nevztahuje na spodní prádlo a plavky. Nepoškozené, neporušené, nenošené či nepoužité zboží v kompletní sadě, opatřené původními etiketami a v původním obalu, je možné v našem obchodním domě do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy vyměnit za jiné zboží (s výjimkou uvedenou ve větě předchozí). Zákazník, uplatňující výměnu takového zboží, musí předložit doklad o nákupu zboží. Prodejní personál má právo výměnu zboží odmítnout, má-li podezření, že byla porušena některá z podmínek tohoto nadstandardního servisu.

Odebírejte náš newsletter

Chci odebírat