Ochrana soukromí

GDPR


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Článek I.
Úvodní ustanovení

Společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu
DESIRRED dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu
soukromí návštěvníků webových stránek www.desirred.com, a to včetně uživatelů
souvisejících aplikací používaných pro zákaznické programy, zejména pak pro zákaznický
věrnostní program „DESIRRED card“.
 
Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom
důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí,
zejména:
- z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
- z navazujících právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování
osobních údajů;
- z občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti.
 
V případě, že dojde ke změnám dotčené právní úpravy, veškeré naše postupy a opatření
průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám. 


Článek II.
Správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje
a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů
s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.
 
Naše společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00
Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 96439, která vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a
dodavatelů v právním postavení jako správce osobních údajů, je obchodní společností,
která se zabývá maloobchodním prodejem módního textilního zboží, obuvi a módních
doplňků. V této souvislosti provozuje naše společnost věrnostní zákaznický klub „DESIRRED
card“.
 
Společnost MESTRA HOUSE, s.r.o. jako správce osobních údajů provádí veškerá
zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které
vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních
předpisů. 

Článek III.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

1. Obecně platí, že k využívání webových stránek internetového obchodu DESIRRED
není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít
povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných
případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat nebo s Vámi dále komunikovat, a to
zejména, pokud jste členem věrnostního klubu nebo zákazníkem E-shopu nebo
registrovaným zákazníkem.
2. Pro provedení nákupu v internetovém obchodu DESIRRED si nakupující může zřídit
registraci. V rámci registrace nakupující poskytne své kontaktní a doručovací údaje,
jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. (Tyto údaje jsou
zabezpečeny heslem a emailem.)
3. Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v
souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží. Pokud sami
neurčíte jinak, budou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.
Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně
potřebujeme k realizaci příslušného obchodu:

 • jméno a příjmení;
 • adresu bydliště;
 • dodací adresu;
 • E-mailovou adresu;
 • telefonní číslo.

 
4. Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel
zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu
článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění
smlouvy/jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy
správce a souhlas subjektu údajů.  
 
5. Vedle výše uvedeného nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že
navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a
soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům
systematicky nezpracováváme.

Článek IV.

Poskytovatel údajů a jeho práva 

1. V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti MESTRA
HOUSE, s.r.o., která vystupuje jako správce osobních údajů, jste v právním postavení
jako poskytovatel osobních údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající
z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
2. Jako poskytovatel osobních údajů máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve
vztahu ke správci osobních údajů zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci
 • osobních údajů informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
 • osobních údajů.

Článek V.
Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení
proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření
a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW
aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování
osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.
 
V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů
u společnosti MESTRA HOUSE, s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další
opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních
údajů.  

Článek VI.

Věrnostní klub DESIRRED card

Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů
v souvislosti s členstvím zákazníků ve věrnostním klubu DESIRRED card stojí samostatně
v záložce Věrnostní klub.

Článek VII.
Cookies

Za účelem zkvalitňování naší online nabídky a za účelem zlepšování elektronické
komunikace s našimi zákazníky a členy zákaznického klubu, využíváme kromě jiného
i soubory cookies.
 
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích, tabletech
nebo smart phonech. Tyto soubory nám umožňují vytvořit předpoklady pro optimální
fungování našich webových stránek vůči našim zákazníkům nebo návštěvníkům
internetových stránek internetového obchodu DESIRRED.
V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do
osobních počítačů nebo jiných komunikačních prostředků a nejsou ani používány
k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte právo a souběžně i možnost funkci
cookies kdykoliv odmítnout nebo úplně vypnout. Rádi bychom Vás však upozornili na to, že
odmítnutím cookies může být negativně ovlivněna funkcionalita webových stránek
internetového obchodu DESIRRED.
Trackind
Remarketing
Webové stránky internetového obchodu DESIRRED využívají službu Google Analytics.
Google Analytics využívá cookies, která předávají společnosti Google Inc. údaje o využívání
navštívených webových stránek internetového obchodu DESIRRED. Tyto údaje ovšem
nejsou personalizované a jsou ukládány pod anonymizovanou IP-adresou, jenž neumožňuje
identifikaci konkrétního ICT zařízení čili uživatele tohoto zařízení. Google Analytics může být
vypnuto ve Vašem prohlížeči, vypnutí však může mít za následek nemožnost využívat
některé funkcionality webových stránek.

Článek VIII.
Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu nebo uplatnění Vašich dalších práv
poskytovatele údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 
· písemně, a to formou dopisu na adresu společnosti
· elektronicky na E-mailovou adresu GDPR@mestrahouse.cz


Zpracování osobních údajů kupujících

Informace o zpracování osobních údajů kupujících

Článek I.
Úvodní informace

Společnost MESTRA HOUSE, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících, kteří jsou
fyzickými osobami, a kteří vstoupili do prodejního prostoru obchodního domu DESIRRED
jako:
· nakupující obchodního domu DESIRRED;
· nakupující, kteří vstoupili do prostoru obchodního domu DESIRRED za účelem
realizované rezervace přes rezervační systém internetového obchodu DESIRRED;
· nakupující, kteří vstoupili do prostoru obchodního domu DESIRRED za účelem
realizovaného nákupu přes internetový obchod DESIRRED s osobním odběrem.
Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními
předpisy, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to za stanovenými účely,
jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu
ve smyslu článku 6 Nařízení.
 
Tato Informace o zpracování osobních údajů kupujících obsahuje jednak transparentní
informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů
údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.


Článek II.
Správce osobních údajů

Společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1
Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 96439, vystupuje ve vztahu k osobním údajům kupujících, jako správce
osobních údajů.
 
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů kupujících a v tomto směru přijal
interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných
osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů
u společnosti MESTRA HOUSE, s.r.o.
Kupující má právo se na společnost MESTRA HOUSE, s.r.o. jakožto na správce osobních
údajů obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a
uplatňovat u správce osobních údajů svá práva poskytovatele osobních údajů, a to:
 
· písemně, formou dopisu na adresu společnosti
· elektronicky na E-mailovou adresu GDPR@mestrahouse.cz

 

Článek III.

Částeční zpracovatelé osobních údajů

Společnost MESTRA HOUSE, s.r.o. činí prohlášení, že její veškerý obchodní prostor
obchodního domu DESIRRED je střežen kamerovým systémem s reálným kamerovým
záznamem. Správce osobních údajů pověřil zpracováním kamerových záznamů
poskytovatele bezpečnostních služeb, a to společnost Mark2 Corporation Czech a.s.

Článek IV.

Účely zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává vybrané osobní údaje kupujících za následujícími účely:
· plnění obchodní smlouvy, jednání o kupní smlouvě;
· plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
· ochrana majetku a bezpečnosti. 
Právními tituly ke zpracování osobních údajů kupujících ve smyslu článku 6 Nařízení ve
vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:
· plnění smlouvy;
· oprávněné zájmy správce;
· plnění právních povinností správce.
Článek V.
Kamerový systém

Kamerový systém je tvořen soustavou jednotlivých kamer, které jsou strategicky rozmístěny
v prodejním prostoru za účelem kontroly a monitoringu prodejní plochy. Kamerový systém je
správcem osobních údajů provozován za následujících podmínek:
· účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
· právní titul: oprávněné zájmy správce osobních údajů;
· bez souhlasu poskytovatelů osobních údajů;
· monitorované osoby: nakupující, zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, dodavatelé, a
další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách obchodního domu DESIRRED;
· kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);
· místo uložení záznamů: přímo v sídle obchodního domu DESIRRED;
· doba zpracování/ uchovávání záznamů je v rozsahu 14 dní až jeden měsíc;
· technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště
záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.
 
Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny informačními
tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Článek VI.

Rozsah zpracování osobních údajů nakupujících

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů správce ´údajů zpracovává následující osobní
údaje kupujících:
· jméno a příjmení, příp. obchodní jméno společnosti, sídlo, IČO, DIČ;
· E-mailová adresa, telefonní číslo;
· doručovací adresu.

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Kupujících ze strany Správce je následující:
· po dobu trvání smluvního vztahu;
· po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

Článek VII.

Poskytovatel údajů a jeho práva

Kupující jako poskytovatel osobních údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až
22 Nařízení následující práva:

· právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci osobních
údajů informaci o zpracování svých osobních údajů;
· právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
· právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
· právo na omezení zpracování osobních údajů;
· právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
· právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.


Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Článek I.
Úvodní informace

Společnost MESTRA HOUSE, s.r.o. zpracovává osobní údaje uchazečů o
zaměstnání. Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této
oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a
soukromí, zejména:
- z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
- z navazujících právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování
osobních údajů;
- z občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti.
 
V případě, že dojde ke změnám dotčené právní úpravy, veškeré naše postupy a opatření
průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám. 


Článek II.
Správce osobních údajů

Naše společnost MESTRA HOUSE, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00
Praha 1 Nové Město, IČO: 27103030, DIČ: CZ27103030, zapsána v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 96439, která vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a
dodavatelů v právním postavení jako správce osobních údajů.
Správce osobních údajů nese odpovědnost za zpracování osobních údajů uchazečů o
zaměstnání a dalších skupin poskytovatelů osobních údajů a v tomto směru přijal interní
organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních
údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u
společnosti MESTRA HOUSE, s.r.o.
Uchazeči o zaměstnání jako poskytovatelé osobních údajů mají právo se na společnost
MESTRA HOUSE, s.r.o. obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracováním a ochranou
osobních údajů a uplatňovat u správce osobních údajů svá práva poskytovatelů osobních
údajů, a to:

· písemně, formou dopisu na adresu společnosti
· elektronicky na E-mailovou adresu GDPR@mestrahouse.cz

Správce osobních údajů smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů uchazečů
o zaměstnání žádný jiný, další subjekt (zpracovatele).


Článek III.

Účely zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává vybrané osobní údaje uchazečů o zaměstnání za
následujícími účely:
· jednání o pracovní smlouvě nebo o jiném pracovněprávním vztahu;
· dočasné uchování osobních údajů pro případné budoucí obnovení jednání o
pracovní smlouvě.

Právními tituly ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve smyslu článku 6
Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:
· plnění smlouvy, jednání o smlouvě;
· souhlas poskytovatele osobních údajů.

Na základě právního titulu souhlasu poskytovatele osobních údajů jsou zpracovávány osobní
údaje po ukončení jednání o pracovně právním vztahu bez uzavření smlouvy, a to za účelem
dočasného uchování osobních údajů pro případné budoucí obnovení jednání o pracovní
smlouvě, a to po dobu nezbytně nutnou.
 
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může uchazeč o zaměstnání jako
poskytovatel osobních údajů kdykoliv odvolat a další zpracování jeho osobních údajů již poté
není možné.

Článek IV.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů správce osobních údajů zpracovává následující
osobní údaje uchazečů o zaměstnání:

· jméno a příjmení, adresa bydliště;
· E-mailová adresa a telefonní číslo;
· Ukončené vzdělání, odbornou kvalifikaci, předchozí zaměstnání, doporučení

Článek V.

Práva poskytovatele osobních údajů

Uchazeči o zaměstnání jako poskytovatelé osobních údajů mají ve vztahu ke správci osobních údajů ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 • • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci osobních údajů informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Přejeme Vám příjemné nakupování.

Tým DESIRRED

 

 

Odebírejte náš newsletter

Chci odebírat